• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Συνέχειες μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ

  [Προηγούμενο κεφάλαιο: Απαντήσεις στο άνοιγμα 1 σε μινέρ]

  Συνέχειες μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ

  1] Συνέχειες μετά από 1/1 (αγορές ένα επί ένα)
  Α] Μετά από άνοιγμα 1 και απάντηση 1
  • 1-1-1/: 12-17 π., 4φυλλο το μαζέρ
  • 1-1-1ΧΑ: 12-14 π., αρνείται 4φυλλο μαζέρ
  • 1-1-2ΧΑ: 18-19 π., μπορεί να έχει και 4φυλλο μαζέρ
  • 1-1-2: 6φυλλο+ σπαθί
  • 1-1-2: 4φυλλο φιτ (με κρατήματα στα μαζέρ μπορεί να προτιμηθεί η αγορά 1ΧΑ)
  • 1-1-2/, 3/: Φυσικές δυνατές αγορές

  Β] Μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ και απάντηση 1 σε μαζέρ
  Οι απαντήσεις είναι φυσικές και δείχνουν 4φυλλο+ μαζέρ. Με τα δύο μαζέρ 5φυλλα, αγοράζεται κατά τα γνωστά πρώτα η πίκα,  με δύο 4φυλλα πρώτα η κούπα.
  Ο ανοίξας στην συνέχεια αγοράζει ποσοτικά περιγράφοντας κατανομή και δύναμη. Διπλό άλμα σε νέο χρώμα  (πχ 1-1-4) είναι Splinter (4φυλλο φιτ στο μαζέρ και 17+ π.)
  Σε περίπτωση επαναδήλωσης εκ μέρους του ανοίξαντα 1ΧΑ, για τις συνέχειες της αγοράς προτείνεται η ένταξη στο σύστημα της σύμβασης Checkback Stayman.
  Μετά από επαναδήλωση 2ΧΑ από τον ανοίξαντα, υπάρχουν και πάλι πολλές εναλλακτικές (όπως α) το 3 να είναι artificial και forcing,ανεξάρτητα από το μινέρ του ανοίγματος, ζητώντας περιγραφή ή β) new minor forcing). Προτείνεται πάντως η χρήση της σύμβασης Wolff Sign Off.  2] Συνέχειες μετά από 2/1

  Μετά από άνοιγμα 1και απάντηση 2
  Η αγορά 1-2 είναι η εισαγωγή στις αγορές 2/1 (δύο επί ένα ή Two Over One). Η απάντηση σε νέο χρώμα στο επίπεδο 2 καταρχήν υπόσχεται επαναδήλωση (όλες οι επαναδηλώσεις του ανοίξαντα είναι forcing για έναν γύρο τουλάχιστον, άρα καμία επαναδήλωση του ανοίξαντα δεν πασάρεται) και δείχνει χέρια τουλάχιστον προτασιακά με 5φυλλο+ το αγορασθέν.
  Οι μόνες συνέχειες που μπορούν να πασαριστούν κάτω από την μανς είναι η αγορά 2ΧΑ και η επανάληψη του χρώματος του απαντώντα, μόνο όμως εάν γίνουν μετά από αγορά χρώματος (νέου ή του αρχικού) στο επίπεδο 2 του ανοίξαντα (πχ 1-2-2-2ΧΑ, 1-2-2-3, 1-2-2-2ΧΑ).
  Τα παραπάνω βέβαια αποτελούν τα πρώτα βήματα στις αγορές 2/1 καθώς στην συνέχεια, και μετά από την εξοικείωση με νέες αλλά χρήσιμες συμβάσεις και την ανάπτυξη σωστής κρίσης της αξίας των χεριών, οι αγορές Two Over One θα είναι επιτακτικές για μανς, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων.

  Συνέχειες μετά από 1-2

  • -2: 5φυλλο+ καρό (εκτός αν έχει κατανομή 3343), F1 (forcing για ένα γύρο)
  • -2/: 4φυλλο, F1
  • -2ΧΑ: 13-14, αξίες στα μαζέρ, GF (forcing μανς)
  • -3: 4φυλλο φιτ, 14+ π., GF
  • -3: 6φυλλο καρό με 3 από τα 4 ονέρ, 16+ π., GF
  • -3/: 6+ , 5+ στο μαζέρ, 16+, GF
  • 3ΧΑ: 17-19 π., όχι 4φυλλο μαζέρ, κρατήματα

  Στην συνέχεια, αγορές νέου χρώματος μπορεί να δείχνουν κράτημα (ώστε να διαπιστωθεί αν τα ΧΑ είναι ασφαλές συμβόλαιο) [πχ 1-2-2-2: το 2 είτε είναι 4φυλλη κούπα είτε δείχνει κράτημα (τυπικά τρίφυλλο) εκεί].
  Μετά από αγορές F1 του ανοίξαντα, το 2ΧΑ από τον απαντώντα είναι προτασιακό ενώ μετά από αγορές GF όλες οι συνέχειες είναι forcing μανς.
  Το τέταρτο χρώμα είναι forcing και ζητάει καταρχήν περιγραφή του χεριού του συμπαίκτη.


  3] To φιτ στο μινέρ

  Στο σύγχρονο μπριτζ έχουν αναπτυχθεί πλήθος συμβάσεων που βοηθάνε στην σωστή διερεύνηση  του συνδυασμού των αξιών των δύο χεριών, ώστε να επιλεγεί το βέλτιστο συμβόλαιο. Για αυτό και όποτε φανεί ότι ο άξονας διαθέτει δύναμη, οι αγορές διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη και ακριβέστερη περιγραφή των χεριών, ενώ αντίθετα με αδύνατα χέρια κατανομής οι αγορές γίνονται με άλματα, ώστε να καταναλωθεί επιπλέον και πολύτιμος αγοραστικός χώρος τον οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα χρησιμοποιούσαν οι αντίπαλοι.
  Ακολουθώντας αυτή την αρχή, το φιτ στο μινέρ, ανεξάρτητα από το αν παίζονται 5φυλλα μαζέρ, δίνεται σύμφωνα με τους κανόνες των inverted minors (αντίστροφα μινέρ):

  Η αγορά 1 σε μινέρ-3 στο μινέρ
  Δείχνει 5φυλλο+ φιτ και 6-9 π. (τα αδύνατα χέρια με 4φυλλο φιτ αγοράζουν 1ΧΑ)
  Ο ανοίξας με ενδιάμεσο και άνω χέρι (16+ π.) μπορεί να κάνει προσπάθεια για μανς, αλλιώς πασάρει. Αν αγοράσει νέο χρώμα δείχνει αξίες εκεί, καταρχήν για να εξεταστεί αν θα παίζεται ένα συμβόλαιο στα ΧΑ. Γενικά οι συνέχειες της αγοράς μετά από το 3 στο μινέρ είναι forcing μέχρι το 3ΧΑ ή το 4 στο μινέρ.
  Ο απαντών, συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο αγοράζει αξίες (νέο χρώμα κάτω από τα 3ΧΑ), 3ΧΑ με κρατήματα στα μη αγορασθέντα ή 4 στο μινέρ ελλείψει άλλης ικανοποιητικής αγοράς.

  Η αγορά 1 σε μινέρ-2 στο μινέρ (inverted minors)
  Δείχνει 10+ π. και 4φυλλο+ φιτ (με 4φυλλο φιτ και 10 πόντους, μπορεί να προτιμηθεί η αγορά 1ΧΑ με ομαλά χέρια).
  Τα inverted minors ισχύουν και για πασαρισμένα αρχικά χέρια (πχ p-p-1-p-2) δείχνοντας max του πάσο. 
  Η αγορά καταρχήν είναι forcing μέχρι τα 2ΧΑ ή τα 3 στο μινέρ. Και οι δύο αυτές αγορές, σε όποια φάση της αγοράς και από οποιονδήποτε και να αγοραστούν, δείχνουν min αξίες και μπορούν να πασαριστούν.
  Οι αγορές νέου χρώματος δείχνουν αξίες εκεί και αρνούνται αξίες σε χαμηλότερο χρώμα.
  Όποιος από τους δύο συμπαίκτες βεβαιωθεί πρώτος ότι τα ΧΑ είναι ασφαλές συμβόλαιο, τα αγοράζει σε επίπεδο ανάλογο των πόντων του.
  Αγορές με άλμα δείχνουν σόλο ή σικάν.
  Μετά από 1-2 το 2ΧΑ από τον ανοίξαντα δείχνει κρατήματα σε όλα τα άλλα χρώματα (αλλά ταυτόχρονα min (12-13 π.) και πασάρεται) ενώ μετά από 1-2 το 2ΧΑ δείχνει κρατήματα στα μαζέρ (και min).
  Το 3ΧΑ μετά από 1/-2/ δείχνει 18-19 π.
  Με ενδιάμεσα χέρια (14+ π.), ο ανοίξας ακόμα και αν κρατάει όλα τα χρώματα, αγοράζει πρώτα ένα νέο χρώμα και μετά αγοράζει την μανς (πχ 1-2-2-3-3ΧΑ).
  Για περισσότερα σχετικά με τα inverted minors δείτε εδώ


  4] Απαντήσεις ΧΑ
  Απάντηση 1ΧΑ σε άνοιγμα ένα σε μινέρ δείχνει 6-10 π. και αρνείται 4φυλλο μαζέρ. Μετά από άνοιγμα 1, αν υπάρχει 4φυλλο καρό αλλά όχι κρατήματα στα μαζέρ, μπορεί να προτιμηθεί η αγορά 1, ώστε αν παιχθούν ΧΑ να τα παίξει το σωστό χέρι.
  Η απάντηση 2ΧΑ δείχνει 10-12 π., αρνείται 4φυλλο μαζέρ και είναι προτασιακή, δείχνοντας κρατήματα στα άλλα χρώματα. Αγορά 3 στο μινέρ από τον ανοίξαντα στην συνέχεια δείχνει αδύνατο χέρι κατανομής και μπορεί να πασαριστεί.


  5] Οι αγορές reverse (ανιούσα αγορά)
  Ο ορισμός της ανιούσας (reverse) είναι η δήλωση στον δεύτερο γύρο της αγοράς χρώματος υψηλότερου από το αρχικό και ταυτόχρονα σε ανώτερο επίπεδο (πχ 1-1-2, 1-1-2, 1-1ΧΑ-2). Ο απαντών, αν προτιμήσει να διορθώσει στο αρχικό χρώμα του ανοίξαντα, θα πρέπει να το κάνει πλέον στο επίπεδο 3. Καθώς οι ανιούσες αγορές καταναλώνουν πολύ αγοραστικό χώρο ανεβάζοντας πολύ το επίπεδο της αγοράς, γίνονται μόνο με δυνατά χέρια (17+ π. μετά από 1 επί 1) και ταυτόχρονα δίνουν πληροφορίες και για την κατανομή, δείχνοντας τουλάχιστον 5-4 (με 5φυλλο+ το πρώτο χρώμα).
  Η δυσκολία τους έγκειται στο γεγονός, ότι ο απαντών με αδύνατα χέρια, πολλές φορές θα έχει πρόβλημα στην συνέχεια της αγοράς. Μία σύμβαση που δημιουργήθηκε για να δώσει λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η Lebensohl (απάντηση 2ΧΑ μετά το reverse, υποχρεώνει τον ανοίξαντα να αγοράσει 3), από την οποία περνάνε όλα τα αδύνατα χέρια του απαντώντα. Οι υπόλοιπες συνέχειες από τον απαντώντα είναι φυσικές:

  • Επανάληψη του χρώματος του είναι αδύνατη (μπορεί να πασαριστεί)
  • Το άμεσο φιτ σε οποιοδήποτε από τα δύο χρώματα του ανοίξαντα ή η επανάληψη του δικού του χρώματος με άλμα είναι δυνατές και Game Forcing τουλάχιστον
  • Η απευθείας αγορά μανς σε οποιοδήποτε χρώμα δείχνει έλλειψη διάθεσης για επιπλέον διερεύνηση
  • Η αγορά 3ΧΑ είναι φυσική και δείχνει αξίες μανς κράτημα στο μη αγορασθέν
  • Το τέταρτο χρώμα είναι βέβαια forcing και δίνει επιτακτικό τόνο στις συνέχειες


                                                      

                                                   ♥       ♥

                                                    ♥ ♠ ♦               

                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 

                                ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     

                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      

                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ